A garancia a garancialevél felmutatásával telephelyünkön érvényes, valamint feltétel még a termék hiánytalan eredeti csomagolása. A garancia azonnali megszűnését eredményezi a garanciacímke sérülése vagy eltávolítása, a konfiguráció megbontása, szétszerelése, valamint a termék bárminemű fizikai sérülése! Nem rendeltetésszerű használatból hardverbővítésből inkompatibilis alkatrészek beszereléséből adódó meghibásodás esetén a garancia szintén nem érvényesíthető.

A garancialevél aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Minden cégünk általforgalmazott akciós új termékre 1-3 év alkatrész garanciát vállalunk.

Garancia ügyintézés e-mail-es bejelentkezés alapján: garancia @ asztaliszamitogep.hu

A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 4.§-ának (1) és (2) bekezdése szerint a garanciális javítási idő nem meghatározott, annak határidejéről tájékoztatni kell a fogyasztót és a forgalmazónak/szerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó alkatrészekre és komponensekre az alábbi feltételek szerint vállalunk jótállást.

Általános feltételek:

A jótállási igényt garancialevéllel lehet érvényesíteni az azon feltüntetett időpontig.
Kivételt képeznek a saját garanciajeggyel rendelkező, valamint a garancialevélen emelt garanciális időtartammal feltüntetett termékek, amelyekre a garanciajegyen a megjelölt jótállási idő vonatkozik.
A garanciális javításra behozott alkatrészeket csak eredeti csomagolásban, tartozékaival együtt ( pl.: driverek, kábelek ) áll módunkban átvenni.
Az egység azonosító címkéjének (sorozatszám és egyedi azonosító, valamint egyéb zárjegy és matrica) sérülésmentes állapotban kell lennie.
Szervizünk nem köteles az eredeti alkatrésznél korszerűbbre, nagyobb teljesítményűre cserélni a meghibásodott alkatrészt.
Komplett számítógépet garanciális javításra csak abban az esetben áll módunkban átvenni, ha sértetlen, olvasható állapotban megtalálható a garanciacímke az egység hátoldalán.
Amennyiben ez sérült, abban az esetben csak az ügyfél által hibásnak vélt alkatrészt vesszük át, illetve szerviz munkadíj ellenében tudjuk elvégezni a kért hibaelhárítást.
Konfiguráció esetén a garancia alkatrészenként, csak a hardver hibátlan működésére vonatkozik.
A garanciajegy pótlása megoldható. Ez alól kivételt képez az a termék, amely külső szerviz által kiadott garancialevéllel volt ellátva. Ezt sajnos nem áll módunkban pótolni.
Bár a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, mégis kérjük, hogy a garanciajegyen feltüntetett adatok meglétét és egyezőségét minden esetben ellenőrizze!
Olyan termékeknél, melyek saját, gyártói garanciajeggyel rendelkeznek, mindenképp a gyártó által a garanciajegy hátulján megjelölt, a vásárló lakóhelyéhez legközelebb eső szervizben jelentse a meghibásodást.
A javításra, cserére leadott winchestereken (adathordozókon) tárolt adatok sértetlenségéért és titkosságáért nem vállalunk garanciát.

Nem garanciális okok:

A termék bárminemű szoftveres illetve hardveres környezetben való, inkompatibilitás (összeférhetetlenség) miatt adódó hibás működése.
A termék játékokkal, egyéb grafikai programokkal történő ütközése ( nem megfelelő beállítások , támogatási problémák , irreális teljesítményigény stb).
A felhasználó által telepített operációs rendszer hibájából, vagy nem megfelelően végrehajtott telepítésből adódó problémák.
Abban az esetben ha a garanciális javításra átvett termék a feltüntetett hibát nem produkálja, szervizünk munkadíjat kérhet az ügyféltől.
Konfiguráció esetén a garancia alkatrészenként, csak a hardver hibátlan működésére vonatkozik, így a felhasználó által telepített és karbantartott operációs rendszerek/szoftverek okozta hibák nem minősülnek garanciális hibának.

Garanciavesztés okai:

A termék szállítása vagy üzembe helyezése közben bekövetkező sérülés, a nem megfelelő tárolás.
A terméken bármilyen mechanikai sérülés ( égés , roncsolódás , törés , repedés), akkor is, ha a hiba látszólag nem függ össze a sérüléssel.
A terméken elemi kár okozta meghibásodás ( villámkár , túlfeszültség ).
A terméken szereplő sorozatszám, egyedi azonosító címke, zárjegy, vagy egyéb matrica sérülése, hiánya.
A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások ( pl.: az alkatrész gyári beállításainál nagyobb teljesítményen történő használat, azaz ‘túlhúzás’, helytelen BIOS-, vagy meghajtó program frissítés, szakszerűtlen szerelés, hibás kábelezés okozta meghibásodás, DVD író firmware frissítés miatti problémái, a processzor magjának, lábainak, nyákjának bárminemű sérülése a processzorhűtő felhelyezésekor, vagy a foglalatba helyezéskor stb. )
A termékeken illetéktelen és/vagy szakszerűtlen javítási, szerelési próbálkozásra utaló nyomok sérülések. (Javítási munkákat csak a forgalmazó által erre felhatalmazott szakszervizek, szakemberek végezhetnek, amit adott esetben garancialevéllel igazoltatni kell.)
Microsoft termék regisztrálás utáni cseréjére nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy vásárlás előtt tájékozódjon azok pontos tartalmáról!

Feltételes garancia:

A mechanikai sérülés miatt garanciáját vesztett alkatrészt cégünk bizonyos esetekben a vásárló kifejezett kérésére visszaküldi felülbírálásra elsősorban a disztribútornak, vagy közvetlenül a gyártónak.
Mivel a feltételes garanciára átvett termék cseréje/javítása teljes mértékben a disztribútor, ill. a gyártó jóindulatától függ, ezért időtartama előre nem meghatározható, de minimum 90 nap.
Ha az ügyfél kéri a feltételes garancia ügyintézését, akkor egyben elfogadja a fent felsorolt feltételeket, valamit azt, hogy a disztribútor, vagy a gyártó visszautasíthatja a cserét, vagy javítást és hosszadalmas idő elteltével is csak a sérült terméket kapja vissza.

Tisztítás / karbantartás:

A megfelelő hűtés így a számítógépek élettartama szempontjából nagyon fontos, hogy készülékünk tiszta legyen. A gépben lévő ventillátorok folyamatosan áramoltatják a levegőt, az így bejutó por pedig általában a gépház beljsejében marad. A felhalmozódott por gátolja a levegő megfelelő áramlását, az alkatrészek hőleadását, tönkretehetik a ventillátorok csapágyazását. Fontos ezért, hogy a számítógép környezetét tisztán tartsuk, illetve bizonyos időközönként a számítógép belsejét is portalanítsuk. Erre a számítógép megbontása nélkül is van lehetőség, amire sűrített levegőt, kompresszort tudunk ajánlani. Palackos sűrített levegő kapható csomagátvételi pontunkon. A garanciás gépeket szervizünk évente egyszer díjmentesen kitakarítja. Ilyenkor a számítógépet szétszereljük, alkatrészenként portalanítjuk, szükség esetén a processzort újrapasztázzuk. A garancián túli gépek szabadon megbonthatóak, így javasoljuk azok félévenkénti sűrített levegős tisztítását. A számítógép rendszeres tisztításának a hiánya kijavíthatatlan károkat okozhat, extrém esetekben garanciavesztéssel járhat.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás idő tartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék – és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltetőtestület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.